Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Singel Personeelsdiensten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Singel Personeelsdiensten BV , statutair en feitelijk gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30195302. Singel Personeelsdiensten BV is onderdeel van NoBrothers B.V.

Opdracht
: een opdracht aan Singel Personeelsdiensten tot het werven en selecteren van personen voor een bepaalde functie.

Opdrachtgever
: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Opdracht aan Singel Personeelsdiensten verstrekt.

Opdrachtbevestiging
: de schriftelijke bevestiging van Singel Personeelsdiensten aan Opdrachtgever waarin de tussen hen overeengekomen voorwaarden ten aanzien van de Opdracht zijn opgenomen.

Kandidaat
: ieder natuurlijk persoon die rechtstreeks, dan wel in hoedanigheid door Singel Personeelsdiensten wordt voorgedragen aan Opdrachtgever voor een bepaalde functie.

Aanstelling / Aanstellen
: het sluiten van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk of overeenkomst van opdracht tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming van Opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van Singel Personeelsdiensten, voor zover deze betrekking hebben op de werving en selectie van personen voor Opdrachtgevers.

2.2 Eventuele voorwaarden van een Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

2.4 Singel Personeelsdiensten is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Een gewijzigd exemplaar wordt alsdan ter hand gesteld. De meest recente versie staat daarnaast steeds weergegeven op de website van Singel Personeelsdiensten. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen is medegedeeld, treedt een wijziging in bij terhandstelling van de gewijzigde voorwaarden.

2.5 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar is c.q. door een bevoegde rechterlijke instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zullen de Opdracht en voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, worden alsdan vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

2.6 Een Opdracht komt tot stand door verzending van de Opdrachtbevestiging.

Artikel 3 – Uitvoering Opdracht

3.1 Singel Personeelsdiensten verricht haar werkzaamheden uit hoofde van een Opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Op Singel Personeelsdiensten rust in dit kader een inspanningsverplichting.

3.2 Singel Personeelsdiensten bepaalt de wijze waarop en door welke bij haar werkzame personen de Opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op Opdracht

3.3 Opdrachtgever verstrekt Singel Personeelsdiensten alle informatie noodzakelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de Opdracht. Deze informatie houdt in ieder geval, maar niet uitsluitend in:

het type werkzaamheden dat gepaard gaat met de uitoefening van de functie;
de plaats van uitoefening van de functie;
de werktijden;
de gewenste ingangsdatum van een Aanstelling;
minimale ervaring, opleiding en andere door Opdrachtgever gestelde en meetbare kwalificaties;
eventueel door de wet of een beroepsinstantie gestelde eisen voor de uitoefening van een bepaalde functie;
Eventuele gezondheids- of veiligheidsrisico’s, alsmede de door Opdrachtgever genomen maatregelen voor het verhinderen of beheersen van dergelijke risico’s;
de duur of verwachte duur van Aanstelling;
de hoogte van het verwachte salaris, van een eventuele onkostenvergoeding en/of van andere uitkeringen; en
de opzegtermijn van Kandidaat en Opdrachtgever.

3.4 Singel Personeelsdiensten stelt de geschiktheid van een voorgedragen Kandidaat vast op basis van:

De vastgestelde identiteit van de Kandidaat;
De vastgestelde ervaring, opleiding, en eventueel andere door Opdrachtgever gestelde en
De bereid van de Kandidaat tot uitoefening van de gevraagde werkzaamheden bij Opdrachtgever.

3.5 Bij de voordracht van een Kandidaat aan Opdrachtgever, informeert Singel Personeelsdiensten Opdrachtgever over de mate van geschiktheid van de Kandidaat op basis van de vastgestelde feiten ex artikel 3.4.

3.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 rust op Opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid zich te vergewissen van de geschiktheid van de Kandidaat alvorens de Kandidaat Aan te stellen.

3.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een eventuele tewerkstellingsvergunning en/ of andere op basis van wet- en regelgeving gestelde kwalificaties aan Opdrachtgever.

Artikel 4 – Aanstelling en honorarium

4.1 Opdrachtgever stelt Singel Personeelsdiensten onmiddellijk in kennis van een besluit tot Aanstelling en stuurt Singel Personeelsdiensten uiterlijk binnen 7 dagen na Aanstelling een kopie van de tussen Opdrachtgever en Kandidaat gesloten overeenkomst.

4.2 Bij een Aanstelling tot stand gekomen nadat Singel Personeelsdiensten de Kandidaat heeft voorgedragen aan Opdrachtgever, ontvangt Singel Personeelsdiensten een honorarium gelijk aan 25% van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat op basis van een fulltime aanstelling, inclusief vakantiegeld, dertiende maand en eventuele overige emolumenten en exclusief 21% BTW.
Afhankelijk van de inhoud van een Opdracht kan een afwijkend honorarium van toepassing zijn. Afspraken daaromtrent zullen worden vastgelegd in een Opdrachtbevestiging.

4.3 Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd bij Aanstelling van de Kandidaat.

4.4 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien tijdige betaling uitblijft, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% over het honorarium per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.

Artikel 5 – Garantieregeling

5.1 Indien een Opdrachtgever de gesloten overeenkomst met een Kandidaat na Aanstelling, maar binnen de overeengekomen proeftijd, beëindigt vanwege een handelen of nalaten van die Kandidaat dat een ontslag op staande voet rechtvaardigt, biedt Singel Personeelsdiensten – geheel onverplicht – kosteloos een vervanging aan.

5.2 Opdrachtgever heeft enkel recht op een kosteloze vervangende Kandidaat conform artikel 5.1, indien Opdrachtgever het reeds verschuldigde honorarium tijdig heeft voldaan en zij Singel Personeelsdiensten uiterlijk binnen 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst met de Kandidaat, heeft geïnformeerd over de beëindiging en de hieraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden.

5.3 Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst met de Kandidaat in de zin van artikel 5.1, deze Kandidaat opnieuw Aanstelt, is Opdrachtgever alsnog het volledige honorarium voor deze Kandidaat en een vervangende Kandidaat verschuldigd aan Singel Personeelsdiensten.

Artikel 6 – Aanstelling voortvloeiend uit voordrachten

6.1 Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden nadat Singel Personeelsdiensten een Kandidaat heeft voorgedragen aan Opdrachtgever, informatie over deze Kandidaat verstrekt aan een derde en/of deze Kandidaat Aanstelt en dit niet meldt aan Singel Personeelsdiensten, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding ter hoogte van het honorarium dat Opdrachtgever zou zijn verschuldigd conform artikel 4.2.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Singel Personeelsdiensten is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Singel Personeelsdiensten.

7.2 Gebreken van welke aard dan ook of teleurgestelde verwachtingen van Opdrachtgever geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening.

7.3 Een eventuele aansprakelijkheid van Singel Personeelsdiensten als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is steeds beperkt tot direct geleden schade. Singel Personeelsdiensten is nooit aansprakelijk voor indirect geleden schade respectievelijk gevolgschade of andere schade zoals omzetschade of winstderving.

7.4 Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Singel Personeelsdiensten is voorts beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Singel Personeelsdiensten.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien sprake is van een overmacht situatie waardoor Singel Personeelsdiensten een Opdracht niet (volledig en/ of tijdig) kan uitvoeren, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de toestand van overmacht eindigt, zonder dat Singel Personeelsdiensten aansprakelijk is voor enige schade die hieruit mocht voortvloeien. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn begrepen bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbrekingen van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 De uit de werkzaamheden van Singel Personeelsdiensten voortvloeiende auteursrechten worden en blijven intellectueel eigendom van Singel Personeelsdiensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als voor de verkrijging van intellectuele eigendomsrechten door Singel Personeelsdiensten – waaronder auteursrechten – een nadere akte is vereist, dan stemt Opdrachtgever nu alvast in met overdracht van ontstane auteursrechten en vastlegging daarvan in een akte. Singel Personeelsdiensten is en blijft rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s die door of voor Singel Personeelsdiensten zijn ontwikkeld en die beschikbaar worden gesteld of worden medegedeeld aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Bescherming persoonsgegevens

10.1 Singel Personeelsdiensten verwerkt de bij haar aanwezige persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Meer informatie over de wijze waarop Singel Personeelsdiensten omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van Singel Personeelsdiensten, zoals weergegeven op haar website.

Artikel 11 – Rechts- en forumkeuze

11.1 Op alle aanbiedingen, Opdrachten, overige overeenkomsten van Singel Personeelsdiensten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Artikel 12 – ABU cao

Singel Personeelsdiensten is aangesloten bij brancheorganisatie ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).
Algemene voorwaarden ABU